arendal kirkelige fellesråd > Gravplassforvaltning > Kirkegårdsvedtekter og generell informasjon
forvaltning av gravplassene i arendal

I følge gjeldende lovgivning er det kirkelig fellesråd som er offentlig gravferdsmyndighet.  Gravferdsforvaltningen styres av Gravfredsloven og gravferdsforskriften samt av lokale gravplassvedtekter godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd. 

Her finner du en samling av aktuelle dokumenter:

Vedtekter for gravplassene i Arendal

Gravferdsloven

Gravferdsforskriften

Den ansvarlige for gravferden

Informasjon om gravlegging, kremasjon, gravplasser og gravminner

Veiledning ved dødsfall

Stell av grav

Stell av grav

Er det ønskelig at kirkegårdsbetjeningen tar ansvar for stell av et gravsted, kan man inngå en avtale med kirkevergen om dette.  Dette kan gjelde enten sommerstell eller helårsstell.


Sommerstell inkluderer beplantning, vanning og stell i perioden 1. juni –31. august.
Pris: Kr. 1 250,– inkl MVA per gravstøtte.  NB!  Sommerstell må være avtalt og betalt innen 15. april hvert år.
Helårsstell inkluderer 3 plantinger i løpet av året samt vanning og stell.
Pris kr. 1 850 inkl MVA per gravstøtte.  Avtalen kan gjøres for inntil 5 år, men ikke utover festeperioden.


I tillegg til stellet kan det bestilles julekrans. Pris for denne er kr. 250 (inkl. mva) pr. år. .   

For nærmere opplysninger, se informasjonsbrosjyre 

Feste av grav

Et gravsted som benyttes for første gang reserveres vederlagsfritt i 20 år for bosatte i Arendal kommune.
Når denne perioden er over, er det mulig å feste gravstedet for nye 10 år av gangen - inntil totalt 60 år etter siste gravlegging.

Når en ektefelle dør er det ved bruk av kistegravsted mulig for gjenlevende ektefelle å feste gravstedet ved siden av for 20 år.
Etter utløp ev denne perioden vil begge gravstedene ev. måtte fornyes for nye 10 år av gangen, inntil totalt 60 år.

Festeavgift for 20 år: Kr. 6 400,- pr. grav.

Festeavgift for 10 år:  Kr. 3 200,- pr. grav.

Viktig å merke seg er at det er fester som har ansvaret for gravstedet, og som har myndighet til å avgjøre eventuell gjenbruk/fornyelse/overføring av festet.