Barbu menighet
Nyli terasse 2
4844 ARENDAL

 Se kart

Besøk nettside

 

Hisøy menighet
Postboks 5
4854 Nedenes

 Se kart

Besøk nettside

 

Kuben/Eydehavn kulturhus
Nesgt 13
4810 Eydehavn

 Se kart

Besøk nettside

 

Trefoldighet menighet
Postboks 99
4801 ARENDAL

 Se kart

Besøk nettside

 

Tromøy menighet
Elgveien 32
4818 FÆRVIK

 Se kart

Besøk nettside

 

Øyestad menighetssenter
Vesterveien 715, 4823 Nedenes

 Se kart

Besøk nettside

 

Menighetsråd


Menighetsråd som folkevalgt forvaltningsorgan ble opprettet i 1920 ved utskillelse fra by- og herredsstyrene (kommunestyre). Menighetsrådenes oppgave var styringen av "det indre menighetsliv", og det som var av teologisk karakter. Kommunene beholdt ansvaret for personal, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning fram til dette ble utskilt i 1997 ved opprettelsen av kirkelig fellesråd.

Menighetsråd i Den norske kirke er valgt av soknets stemmeberettigede medlemmer.  I tillegg til de valgte medlemmer (4, 6, 8 eller 10 medlemmer) er det en geistlig representant, som oftest soknepresten.

I hvert sokn skal det være et menighetsråd. Ved valg hvert 4. år velges omkring 9.100 medlemmer til landets 1204 menighetsråd. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet. I § 9 i Kirkeloven er menighetsrådets "formålsparagraf": «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

Menighetsrådet velger en eller flere representanter til Kirkelig fellesråd. I kommuner med bare et sokn består fellesrådet av hele menighetsrådet pluss en representant oppnevnt av kommunen.  Leder og nestleder i menightesrådet velges blant rådets medlemmer for et år av gangen.

Menighetsrådsledere 2024

Barbu

Arve Alsvik

Hisøy

Klara Helene Hortemo

Moland

Sunniva Fowels Holberg

Trefoldighet

Karin Thorsen

Tromøy

Alf Reiar Berge

Øyestad

Ragna Myhren Gundersen

 

HVILKEN MENIGHET TILHØRER DU?

Klikk på kartet for se hvilken menighet en bestemt gateadresse tilhører.  Du får opp et kart over Arendal som viser soknegrensene (blå strek).  Du kan panorere og zoome i kartet som du vil.  Når du klikker på en bygning vil du få opp en informasjonsboks som viser hvilken menighet bygget tilhører.

Du kan også angi en adresse i søkefeltet øverst til venstre.  Da vil markøren posisjonerer seg på bygningen i kartet og du vil kunne se hvor den ligger i forhold til de inntegnede soknegrenser.

Kart som viser alle menighetene i Arendal

 

MEDLEMSOVERSIKT

Hisøy menighet: 3 260 medlemmer

Trefoldighet menighet:3 590 medlemmer

Tromøy menighet: 4 080 medlemmer

Barbu menighet: 5 210 medlemmer

Moland menighet: 5 460 medlemmer

Øyestad menighet: 8 320 medlemmer