Ledig stilling


Ledig stilling som kirkeverge i Arendal

 

Vi skal nå tilsette ny kirkeverge i 100 % stilling og søker etter en person som ønsker å tiltre i en interessant, spennende, utfordrende og ansvarsfull stilling. Vi tilbyr en stimulerende jobb i moderne lokaler med et hyggelig arbeidsfellesskap, og vi ønsker deg velkommen som søker.

Arendal kirkelige fellesråd har ansvar for 11 kirker, 12 kirkegårder, gravkapell og andre kirkegårdsrelaterte bygg samt kontorer til prost, kirkeverge og ansatte i seks menighetsstaber.  Videre ivaretar fellesrådet administrative og samordnende oppgaver på vegne av menighetene knyttet til økonomi, personell og planverk.

Fellesrådet er arbeidsgiver for 51 ansatte i 44 årsverk. 12 av disse er knyttet til kirkegårdene, de øvrige til menighetene og kirkevergens kontor.

Fellesrådet har et nært samarbeid med Arendal kommune.
Virksomheten har et samlet driftsbudsjett på ca. 43 mill. kr.

Den norske kirke er for tiden inne i en omstillingsprosess. Dette kan føre til endringer i stillingens innhold og gjøremål. Du må derfor være endringsvillig i forhold til eventuelle nye strukturer og oppgaver.

Stillingen innebærer:

 • Daglig ledelse av fellesrådets ansvarsområder
 • Plan- og utviklingsarbeid, mål og resultatstyring
 • Ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder
 • Organisasjonsutvikling, personalstyring, budsjett og økonomi
 • Samarbeid med kommunale enheter og ledelsen i kommunen
 • Saksutredning og sekretærfunksjon for fellesrådet, samt iverksetting
  av vedtak

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • Ledererfaring fra off. forvaltning, næringsliv eller frivillig sektor
 • God kjennskap til Den norske kirkes organisasjon, virkemåte og omstillingsutfordringer
 • God innsikt i offentlig politikk og forvaltning, samt kirkens rolle i kulturpolitikken og som forvalter av kulturminner
 • Bred erfaring fra arbeid med budsjett og økonomi, drift og strategi for å møte organisasjonens behov for kompetanseutvikling
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, analytiske evner og kompetanse på strategiutvikling
 • Gjennomføringskraft og evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges: Fleksibel og åpen for endringer i egne arbeidsoppgaver, løsningsorientert, evne til å samarbeide både med kommunen og innad i egen organisasjon, samt evne til å motivere og inspirere medarbeidere og å bygge tillit
 • Erfaring fra frivillig arbeid i lokalmenighet, idretts- og annet organisasjonsliv, er en fordel

Du må være medlem av Den norske kirke.

Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår etter gjeldende lov og tariffavtale. Offentlig tjenestepensjon. Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger kan gis ved kirkeverge Arnold Lundvall, tlf. 91817977 eller ved fellesrådets leder Kristen Bjormyr, tlf. 95202030.

Søknad med CV og bekreftede vitnemål og attester sendes innen 01.10.2023
til Arendal kirkelige fellesråd: post@agderkirken.no

Tilbake