arendal kirkelige fellesråd > Menighetene våre > Menighetsråd
menighetsråd

Menighetsråd som folkevalgt forvaltningsorgan ble opprettet i 1920 ved utskillelse fra by- og herredsstyrene (kommunestyre). Menighetsrådenes oppgave var styringen av "det indre menighetsliv", og det som var av teologisk karakter. Kommunene beholdt ansvaret for personal, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning fram til dette ble utskilt i 1997 ved opprettelsen av kirkelig fellesråd.

Menighetsråd i Den norske kirke er valgt av soknets stemmeberettigede medlemmer.  I tillegg til de valgte medlemmer (4, 6, 8 eller 10 medlemmer) er det en geistlig representant, som oftest soknepresten.

I hvert sokn skal det være et menighetsråd. Ved valg hvert 4. år velges omkring 9.100 medlemmer til landets 1295 menighetsråd. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet. I § 9 i Kirkeloven er menighetsrådets "formålsparagraf": «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

Menighetsrådet velger en eller flere representanter til Kirkelig fellesråd. I kommuner med bare et sokn består fellesrådet av hele menighetsrådet pluss en representant oppnevnt av kommunen.  Leder og nestleder i menightesrådet velges blant rådets medlemmer for et år av gangen.

menighetsrådsledere i Arendal 2020
Barbu
Aud Findal Dahl
Telefon: 918 73 624 Send epost

 

Hisøy
Anne Bakke
Telefon: 948 14 886 Send epost

 

Moland
Åge Andre Brømnes
Telefon: 975 03 483 Send epost

 

Trefoldighet
Karin Thorsen
Telefon: 918 13 355 Send epost

 

Tromøy
Astrid Saudland
Telefon: 924 89 742 Send epost

 

Øyestad
Børre Hjertnes
Telefon: 917 89 193 Send epost

 

menighetene i arendal

Klikk på kartet for se hvilken menighet en bestemt gateadresse tilhører.  Du får opp et kart over Arendal som viser soknegrensene (blå strek).  Du kan panorere og zoome i kartet som du vil.  Når du klikker på en bygning vil du få opp en informasjonsboks som viser hvilken menighet bygget tilhører.

Du kan også angi en adresse i søkefeltet øverst til venstre.  Da vil markøren posisjonerer seg på bygningen i kartet og du vil kunne se hvor den ligger i forhold til de inntegnede soknegrenser.

Medlemmer

Hisøy menighet: 3 350 medlemmer

Trefoldighet menighet:3 550 medlemmer

Tromøy menighet: 4 100 medlemmer

Moland menighet: 5 750 medlemmer

Barbu menighet: 5 750 medlemmer

Øyestad menighet: 8 400 medlemmer