arendal kirkelige fellesråd > Kirkelig fellesråd
kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner med mer enn et sokn. Kirkelig fellesråd så dagens lys i 1997 ved at den kommunale forvaltningen av kirken lokalt innenfor personal, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning ble flyttet fra kommunen til dette nyopprettede forvaltningsorganet. Kirkelig fellesråd betegnes som en del av kommuneforvaltningen, men er ikke en del av kommunens organisasjon ved at det etter utskillelsen er to separate rettssubjekter og har hver sine folkevalgte organer.

Rådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen. I kommuner med bare et sokn, ivaretar menighetsrådet fellesrådets oppgaver.

Rådet er arbeidgiver for flere av de ansatte i kirken: Kirketjener, gravplassansatte, klokker, menighetspedagog, diakon, menighetssekretær, organist, kontormedarbeidere; i praksis alle andre enn prestene og de statlig ansatte kateketene.

Medlemmer Arendal kirkelige fellesråd 2019-2023
Leder
Kristen Bjormyr
Moland menighetsråd
Telefon: 952 02 030 Send epost

 

Nesteder
Thyra Johanne Monstad
Trefoldighet menighetsråd

 

Medlem
Einar Bore
Barbu menighetsråd

 

Medlem
Tom Tjensvold Knutsen
Hisøy menighetsråd

 

Medlem
Nick Gisle Andersen
Øyestad menighetsråd

 

Medlem
Øystein Lien
Tromøy menighetsråd

 

Medlem
Jorunn Raddum
Oppnevnt av Agder og Telemark biskop

 

Medlem
Vigdis Sonesen Thorbjørnsen
Oppnevnt av Arendal bystyre

 

Innkalling og Protokoller
Innkalling 4.3.2020
Protokoll 30.10.2019
Protokoll 27.11.2019
Møteplan 2020

Dato

16.01 (kurs)

04.03

22.04

03.06

16.09

28.10

02.12