arendal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Ett års vikariat som menighetspedagog i Trefoldighet menighet

Ett års vikariat som menighetspedagog i Trefoldighet menighet

Inntil 100% vikarstilling som menighetspedagog i Trefoldighet menighet, Arendal prosti, er ledig for tiltredelse 1.1.2020. Det er ønskelig med overlapping før og etter vikariatet.
Trefoldighet sokn har i dag ca. 3800 medlemmer. Nesten 600 barn og unge tilhører aldersgruppen 0-17 år. Innenfor menighetens grenser finnes det 14 barnehager, tre barneskoler, to ungdomsskoler og to videregående skoler. 
Menighetens visjon er «Trefoldighet menighet - synlig, hørbar, merkbar for alle i byen». Trosopplæringen er med å virkeliggjøre visjonen. 
Menighetspedagogen har kontor på gateplan i Kirkebasaren sammen med den øvrige stab bestående av prost, sokneprest, kantor, menighetssekretær og kirketjener.
 

Hovedoppgaver:
•    Det praktiske og administrative ansvaret for trosopplæringen i menigheten.
•    Lede eksisterende tiltak innen trosopplæring for aldersgruppen 0-18 år.
•    Videreutvikle og initiere nye tiltak.
•    Delta i konfirmantundervisningen.
•    Involvere og veilede frivillige i barne- og ungdomsarbeidet.
•    Gjennomføre i samarbeid med andre, tiltak på prostinivået.

Kvalifikasjoner:
•    Relevant utdanning 
•    Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid kan evt. erstatte formell kompetanse
•    Datakunnskap og erfaring med ulike kommunikasjonskanaler

Personlige egenskaper:
•    Evne til å formidle for barn og unge
•    Selvstendig og initiativrik
•    Kontaktskapende og relasjonsbyggende
•    Fleksibel og gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr:
•    Spennende og positivt arbeidsfellesskap, både innad i staben, i menigheten og i prostiets fellessatsinger
•    Gode arbeidsforhold
•    Lønn og øvrige vilkår i henhold til tariffavtale innen kirkelig tariffområde
•    Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Særskilte krav:
•    Den som tilsettes må regne med noe kvelds- og helgearbeid og leiropphold.
•    Søkeren må være medlem av Den norske kirke.
•    Det må fremlegges politiattest ved tiltredelse i stillingen

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes menighetsrådets representant innen trosopplæring Solvor Frafjord tlf. 481 57 205, sokneprest Eckhard Graune 
tlf. 400 44 153, eller avdelingsleder Arne Homme tlf. 930 05 745, e-post: arne.homme@agderkirken.no For mer informasjon om menigheten, se vår hjemmeside på trefoldighet.menighet.no

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuell intervju.

Søknad med CV sendes Arendal kirkelige fellesråd postboks 1823, 
4858 Arendal evt. på mail post@agderkirken.no innen 10.10.2019.


Del denne artikkel på e-post